متقاضی محترم!

به سیستم استخدام کمیسیون مستقل انتخابات خوش آمدید!

لطفاً قبل ازاینکه فورم انلاین را خانه پری نمایید، چک لیست ذیل را مرور نموده و مطابق آن اسناد خویش را آماده سازید.

اسناد مورد نیاز