کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: نورالحق علومی

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 محمد امین صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش اول 250,000
2 محمد امین صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش اول 250,000
3 محمد امین صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش اول 200,000
4 ماریا سحر پرداخت کرایه و تجهیزات 0790125629 گزارش اول 98,000
5 نعیم غیور پرداخت کرایه و تجهیزات 0799351670 گزارش اول 97,000
6 عبدالخالق داوری پرداخت کرایه و تجهیزات 0700706392 گزارش اول 60,000
7 محمد قسیم 0700707740 گزارش اول 55,000
8 داکتر سمیع پرداخت کرایه و تجهیزات 0782329698 گزارش اول 54,000
9 هوشمند پرداخت کرایه و تجهیزات 0799351343 گزارش اول 53,000
10 رحیم الله پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0787253172 گزارش اول 50,000
11 پویا پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0798996556 گزارش اول 40,000
12 نصیر احمد پرداخت کرایه و تجهیزات 0797000021 گزارش اول 35,000
13 قدرت الله پرداخت کرایه و تجهیزات 0748008771 گزارش اول 25,000
14 محمد عیسی پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0791150847 گزارش اول 20,000
15 انجنیر غلام حسن پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0770372688 گزارش اول 10,000
16 نجیب الله پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0774727840 گزارش اول 10,000
17 عبدالصبور پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0797481248 گزارش اول 10,000
18 داود خالقیار پرداخت کرایه و تجهیزات 0777125958 گزارش اول 8,000
19 کنشکا پرداخت کرایه و تجهیزات 0708198593 گزارش اول 5,000
20 مولوی امین الله پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0706711572 گزارش اول 5,000
21 بصیر احمد پرداخت کرایه تعمیر و تجهیزات 0730002858 گزارش اول 3,000
22 عزیز الله کمپاین مبارزات انتخاباتی در کندهار 0700070093 گزارش دوم 435,000
23 میرویس خان کمپاین مبارزات انتخاباتی 0799000624 گزارش دوم 348,000
24 عبدالله کمپاین مبارزات انتخاباتی در مزار شریف 0799010292 گزارش دوم 312,000
25 شرکت طباعتی مطبعه صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش دوم 135,660
26 شرکت طباعتی مطبعه صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش دوم 100,000
27 شرکت طباعتی مطبعه صدیقی چاپ عکس و نصب اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش دوم 100,000
28 شرکت طباعتی جمشیدی چاپ نمودن دو صد هزار قطعه ویزیت کارت 0700081282 گزارش دوم 70,000
29 شرکت طباعتی مطبعه صدیقی چاپ و نصب عکس و اسناد تبلیغاتی 0780937537 گزارش دوم 68,000
30 شرکت پرودکشن فلمبرداری همایش انتخاباتی کندهار 0700216219 گزارش دوم 21,500
31 فروشگاه مواد عکاسی هاشمی خریداری پاکت چسپی و مواد چسپدار 0781512271 گزارش دوم 13,000
32 قرطاسیه فروشی نشنل بایند و پرس 0799686377 گزارش دوم 12,000
33 قصر پاریس گلسازی تنظیم گل در میز خطابه 0700068168 گزارش دوم 7,000
34 شرکت متان پرداخت پول انترنت 0788937140 گزارش دوم 3,500
35 محب الله گل منظره فروش خریداری بیرق 0700363283 گزارش دوم 2,750
36 فروشگاه مواد عکاسی هاشمی خریداری رنگ پرینتر 0781512271 گزارش دوم 2,600
37 قرطاسیه فروشی صفی الله خریداری بیرق 0799406703 گزارش دوم 2,400
38 فروشگاه مواد عکاسی هاشمی خریداری مواد چسپی 0781512271 گزارش دوم 2,400
مجموع کل مصارف 2,973,810

اسناد اسکن شده