کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: محمد حکیم تورسن

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 گزارش دوم 0
2 شرکت طباعتی جمشیدی چاپ بزنس کارت 0700081282 گزارش اول 256,900
3 محمد اعلم مواد ارتزاقی 0786911995 گزارش اول 187,960
4 حاجی حمید کرایه دفتر 078060144 گزارش اول 144,000
5 فرهاد چاپ عکس A3 0700081282 گزارش اول 83,250
6 فرهاد چاپ بزنس کارت 0700081282 گزارش اول 62,250
7 نصیر بنر 0786286536 گزارش اول 28,300
8 محمد حلیم قرطاسیه 0700481232 گزارش اول 25,000
9 حاجی سخی کمیشن رهنما و کرایه خانه 0788002089 گزارش اول 24,000
10 فرهاد چاپ عکس A2 0700081282 گزارش اول 18,350
11 فرهاد 0700081282 گزارش اول 15,000
12 عبدالوکیل خوراکه مواد غذایی 0774077302 گزارش اول 7,910
13 فرهاد چاپ عکس A3 0700081282 گزارش اول 5,500
14 فیصل آی دی کارت 0786786571 گزارش اول 3,350
15 محمد حلیم 0786286536 گزارش اول 2,250
16 محمد حلیم 0786286536 گزارش اول 2,230
17 محمدرسول مواد غذایی 0780165887 گزارش اول 1,110
18 شرکت طباعتی جمشیدی چاپ بزنس کارت 0700081288 گزارش دوم 1,200,000
19 شرکت طباعتی جمشیدی چاپ عکس A2 0700081288 گزارش دوم 640,000
20 شرکت طباعتی جمشیدی چاپ عکس A3 0700081288 گزارش دوم 380,000
21 محمد اعلم خوراکه 0766381554 گزارش دوم 45,679
22 طوفان خوازه فلزی 0700954296 گزارش دوم 40,000
23 کارگر نصب عکس ها گزارش دوم 28,000
24 امید خریداری نان 0799062310 گزارش دوم 27,000
25 حمید خریداری قرطاسیه 077496906 گزارش دوم 26,000
26 نصیر گاز 0781471117 گزارش دوم 6,500
27 فواد کارت هویت 0786786571 گزارش دوم 6,000
28 نصیر پول برق 0786975655 گزارش دوم 6,000
29 حاجی سخی داد تحویلی آب 0788002089 گزارش دوم 5,800
30 سید بهلول کرایه انتقال فرنیچر 0781890300 گزارش دوم 5,000
مجموع کل مصارف 3,283,339

اسناد اسکن شده