کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: عنایت الله حفیظ

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 باقر پروجکتور و جنراتور 0784229563 گزارش اول 98,000
2 امید میوه خشک و شیرنی 0777400082 گزارش اول 98,000
3 سیف الله چوکی 0793155881 گزارش اول 97,000
4 محمد هاشم روغنیات و وسایل دفتر 07973014 گزارش اول 95,000
5 شکر الله کمپوتر،کمره عکاسی 0744004404 گزارش اول 95,000
6 محمد حسین انقال ناظرین 0779200299 گزارش اول 93,000
7 ذاکر کرایه موتر های تبلغاتی در بامیان 07846981864 گزارش اول 90,000
8 محمد سرور خرید چند پایه بلند گو 0771951588 گزارش اول 90,000
9 خیرالدین کردیت کارت و انترنت 0765500805 گزارش اول 90,000
10 مرتظی کولر و چند عدد پکه 0792494112 گزارش اول 90,000
11 ظاهر معاشات دفتر غزنی 0744115892 گزارش اول 90,000
12 محمد جان میز دفتر و کمپوتر 0771066277 گزارش اول 88,000
13 نور الله وسایل دفتر ساحوی ناحیه 18 07765196665 گزارش اول 88,000
14 محمد علی ظروف آش میخانه 0774608144 گزارش اول 87,000
15 اسد الله نان خشک 0771408170 گزارش اول 87,000
16 عبدالحبیب پایه ال سی دی 0708372302 گزارش اول 85,000
17 غلام علی پرداخت معاشات کارمندان ساحوی 0788493166 گزارش اول 85,000
18 میر سلیم ساختن کلپ های تبلغاتی 0790885773 گزارش اول 82,500
19 احمد ضیا 0744048550 گزارش اول 80,000
20 ابوالفظل تیل موتر 0785592005 گزارش اول 77,000
21 عبدالله الماری 0785654597 گزارش اول 75,000
22 تقی چهار پایه یخچال 0782903050 گزارش اول 75,000
23 حاجی میر عباس مصرف وسایل دفتر ساحوی 0794242437 گزارش اول 70,000
24 شمس الدین برق و شعار 0744029360 گزارش اول 70,000
25 علی عسکر قرطاسیه باب 0779900114 گزارش اول 70,000
26 ذکریا 076767574 گزارش اول 66,000
27 جعفر مصارف مهمانی 0774990358 گزارش اول 65,000
28 حاجی عظیم جیب خرج کمپاین گران کابل 0765500805 گزارش اول 63,000
29 قاسم میز چوکی برای دفتر جاغوری 0775347831 گزارش اول 60,000
30 محمد باقر میز و چوکی برای دفتر بامیان 0744277683 گزارش اول 58,000
31 اکبر کرایه کمره های فلیم برداری 087191948 گزارش اول 55,000
32 غلام عباس پرده برای دفاتر 0776161966 گزارش اول 50,000
33 رحمن کرایه دفتر ساحوی ناحیه 13 0772107737 گزارش اول 50,000
34 ابراهیم فرش و توشک 0786087161 گزارش اول 50,000
35 امام الدین چاپ تقدیر نامه 0765200299 گزارش اول 47,000
36 محمد الله خرید بیرق بزرگ افغانستان 0700766255 گزارش اول 45,000
37 خدا داد میوه تازه 0772092996 گزارش اول 40,000
38 شریف قیمت غذای کمپاین گران در کابل 0765196665 گزارش اول 40,000
39 مصطفی سه تخته قالین برای دفتر مرکزی 0773576609 گزارش اول 40,000
40 حبیب دو دانه جارو برقی 0789190255 گزارش اول 35,000
41 محمد ظاهر آب معدنی 07795781967 گزارش اول 30,000
42 محمد ظاهر معاشات کارمندان اداری 0772092996 گزارش دوم 98,000
43 شکر الله کرایه خوازه 0744004404 گزارش دوم 98,000
44 محمد سرور نان خشک 0771951588 گزارش دوم 95,000
45 خیرالدین مواد غذای 0765500805 گزارش دوم 90,000
46 محمد جان قرطاسیه باب 0771066277 گزارش دوم 88,000
47 علی عسکر معاش کمپاین خانه به خانه 0774900114 گزارش دوم 87,000
48 نور الله کرایه موتر های تبلغاتی 076519665 گزارش دوم 80,000
49 ابراهیم تبل موتر وسایط تقلیه دفتر 0786087161 گزارش دوم 77,000
50 رحمن چاپ بیلبورد 0770107737 گزارش دوم 75,000
51 محمد باقر چاپ بیوگرافی 0744277683 گزارش دوم 69,700
52 ذکریا آب معدنی برای گردهمایی 0767657441 گزارش دوم 60,000
53 محمد هاشم چاپ کارت ویزت 07917301313 گزارش دوم 38,175
مجموع کل مصارف 3,895,375

اسناد اسکن شده