کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: عبداللطیف پدرام

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 هوتل انتر کانتیننتال افتتاحیه ستاد انتخاباتی 0202201322 گزارش اول 430,200
2 کریم حمل و نقل 0776780331 گزارش اول 83,000
3 شرکت تبلیغاتی هندوکش چاپ تبلیغات 0799532008 گزارش اول 74,880
4 روح الله حمل و نقل 0744373763 گزارش اول 68,000
5 مرتضی علی فرنیچر خریداری چوکی برای دفتر 0799009700 گزارش اول 44,300
6 هدایت الله حمل و نقل 0786704878 گزارش اول 20,000
7 مرکز چاپ تبلیغاتی شفیق چاپ پرچم و عکس 0777603160 گزارش اول 18,600
8 عبدالله حمل و نقل 0775577927 گزارش اول 18,000
9 شرکت تجارتی چهاردهی والد لمیتد خریداری مواد غذایی 0779994499 گزارش اول 15,360
10 مرتضی علی فرنیچر خریداری میز برای دفتر 0799009700 گزارش اول 10,500
11 بهار گل فروشی خریداری گل برای نشست گل تازه 0700211113 گزارش اول 8,000
12 مرکز چاپ تبلیغاتی شفیق چاپ بنر 0777603160 گزارش اول 6,750
13 محمد یما حمل و نقل 078008070 گزارش اول 5,000
14 چوب فروشی عوض علی و برادران خریداری چوب سوخت 0777142885 گزارش اول 3,050
15 رستورانت کانتیننتال کیک / رستورانت گزارش اول 1,200
16 شرکت تبلیغاتی هندوکش مواد تبلیغاتی 0707202202 گزارش دوم 195,050
17 شرکت تبلیغاتی هندوکش مواد تبلیغاتی 0799832008 گزارش دوم 70,200
18 هوتل کابل استار کنفرانس مطبوعاتی 0744449455 گزارش دوم 62,200
19 رستورانت نایاب مصارف غذا 0780808011 گزارش دوم 53,070
20 شرکت تبلیغاتی هندوکش مواد تبلیغاتی 0799832008 گزارش دوم 30,000
21 رستورانت نایاب مصارف غذا 0780808011 گزارش دوم 11,500
22 شرکت تبلیغاتی هندوکش 0799832008 گزارش دوم 10,108
مجموع کل مصارف 1,238,968

اسناد اسکن شده