کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: محمد اشرف غنی

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 حساب بانکی زاویه اعلانات و نصب چاپ بلبور 0779600900 گزارش اول 17,998,629
2 حساب بانکی زاویه اعلانات، نصب و چاپ بلبوردها 0779600900 گزارش اول 17,998,629
3 رفیع الدین چارتر طیاره آریانا به هرات 0782226888 گزارش اول 13,277,000
4 حبیب الرحمن چاپ مواد تبلیغاتی 0786799555 گزارش اول 7,792,500
5 نور الحق ز‌‌‌‌‌ړګی خریداری 150 پایه کمپیوتر 0202200513 گزارش اول 5,125,000
6 محمد ایمل مصارف غذا و گردهمایی 0777414145 گزارش اول 3,387,000
7 رفیع الدین چارتر طیاره کام ایر به هرات 0799974422 گزارش اول 3,202,100
8 عبدالخالق انتقال مواد تبلیغاتی به ولایات 0777430600 گزارش اول 2,000,000
9 محمد ایمل مصارف غذا و گرد همایی 0777414145 گزارش اول 1,840,000
10 حمیدالله کرایه تالار لویه جرگه 0786121702 گزارش اول 1,452,900
11 ایمل مصارف غذا و گرد همایی 0797601111 گزارش اول 1,095,000
12 احمد ادریس کرایه دفتر امور فرهنگی 0786068929 گزارش اول 1,080,000
13 خان محمد دوست ایجاد دفتر کمپاین 0781600332 گزارش اول 1,000,000
14 شفیق الله کرایه دفتر کمپاین 0782940488 گزارش اول 882,000
15 احمد الله خریداری آب معدنی 0782612010 گزارش اول 850,000
16 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 580,000
17 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 580,000
18 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 580,000
19 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 580,000
20 فواد احمدی مصارف روزمره دفتر کمپاین 0783812101 گزارش اول 500,000
21 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 480,000
22 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 480,000
23 محمد سمیع کرایه کمره، سوند و لایت 0799329742 گزارش اول 470,000
24 سید باقر کرایه دفتر کمپاین 0770717007 گزارش اول 360,000
25 داکتر علی فروغ مصرف کمپاین خیابانی 0799799173 گزارش اول 285,500
26 داکتر علی فروغ کرایه دفتر کمپاین 0799799173 گزارش اول 269,445
27 سید عنایت الله مصارف دفتر رضاکاران 0781243301 گزارش اول 200,000
28 نثار احمد مصارف گردهمایی 0700342326 گزارش اول 160,000
29 ضیاء الرحمن کرایه دفتر کمپاین 0775787878 گزارش اول 135,000
30 عبدالغفور 0702202766 گزارش اول 87,800
31 حساب بانکی زاویه چاپ وتحیه مواد تبلیغاتی 0779600900 گزارش دوم 23,998,172
32 رفیع الدین صدیقی چارتر طیاره 0781333123 گزارش دوم 21,006,000
33 رفیع الدین صدیقی تکت طیاره وقروض هوتل 0781333123 گزارش دوم 14,653,750
34 ننگیالی فیضی کرایه چوکی و خیمه 0789111404 گزارش دوم 10,440,000
35 احمد امید چاپ مواد تبلیغاتی 0799799555 گزارش دوم 5,000,000
36 عبدالخالق انتقال مواد تبلیغاتی 0700705868 گزارش دوم 4,500,000
37 محمد سمیع کمره سوند سیستم وغیره 0799329742 گزارش دوم 3,240,000
38 رفیع الدین صدیقی قروض هوتل ها 0781333123 گزارش دوم 2,730,000
39 رفیع الدین صدیقی مصارف برنامه های ارگ 0781333123 گزارش دوم 2,531,750
40 رفیع الدین صدیقی چارتر طیاره غضنفر 0781333123 گزارش دوم 2,528,500
41 رفیع الدین صدیقی چارتر طیاره غضنفر 0781333123 گزارش دوم 2,528,500
42 رفیع الدین صدیقی چارتر طیاره دانش 0781333123 گزارش دوم 2,528,500
43 عبدالحمید چاپ مواد تبلیغاتی 0744744000 گزارش دوم 2,375,000
44 رفیع الدین صدیقی مصارف غذای گرد همایی 0781333123 گزارش دوم 2,000,000
45 نثاراحمد برنامه ویدیو کنفرانس 0700342326 گزارش دوم 2,000,000
46 عیسی خان .خریداری موانع سمنتی 0771919524 گزارش دوم 1,007,370
47 سید محمد ایجاد دفتر کمپاین 0700292602 گزارش دوم 1,000,000
48 خان محمد دوست مصارف دفتر 0781600322 گزارش دوم 1,000,000
49 عبدالتواب علیزی ایجاد دفتر کمپاین 0703708838 گزارش دوم 1,000,000
50 عبدالحمید ایجاد دفتر کمپاین گزارش دوم 743,000
51 عجب خان ایجاد دفتر کمپاین گزارش دوم 700,250
52 صفی الله عمرخیل مصارف دفتر 0781206375 گزارش دوم 657,500
53 حشمت صافی مصارف دفتر گزارش دوم 657,218
54 ظاهر محی الدین ایجاد دفتر کمپاین 0777773311 گزارش دوم 500,000
55 صاحب نظر سنګین مصارف دفتر 0790222111 گزارش دوم 500,000
56 عبدالقهار حیدری مصارف دفتر 0700600074 گزارش دوم 500,000
57 هوسی اندر مصرف دفتر 0792414340 گزارش دوم 500,000
58 عزت الله مصارف برنامه صالح 078429090 گزارش دوم 500,000
59 حاتم قادری تالار لویه جرگه 0708681366 گزارش دوم 484,300
60 حاتم قادری کرایه تالار لویه جرگه 0708681356 گزارش دوم 484,300
61 حاتم قادری کرایه تالار لویه جرگه 0770836831 گزارش دوم 484,300
62 حسین اندړ مصارف دفتر 0706124598 گزارش دوم 400,000
63 شکریه جلال زی تحیه مواد تبلیغاتی 07855170036 گزارش دوم 400,000
64 عبدالقدیر بابکر خیل مصارف دفتر 0766408658 گزارش دوم 389,000
65 عرش الاحمد مصارف دفتر گزارش دوم 300,000
66 سید محمد مصارف دفتر 0793400996 گزارش دوم 297,000
67 محمداګل مجاهد مصارف دفتر گزارش دوم 240,000
68 محمد ولی کرایه غازی استیدیوم 078015048 گزارش دوم 230,000
69 امید صافی مصارف دفتر گزارش دوم 207,600
70 حفیظ الله ریحان مصارف دفتر گزارش دوم 170,000
71 خدیجه الحام مصارف دفتر گزارش دوم 170,000
72 احمد ضیا‌ء ویدیو کنفرانس 0782560007 گزارش دوم 170,000
73 شمس الرحمن .کرایه دفاتر 0728909068 گزارش دوم 140,000
74 عنایت الله مصارف دفتر 0781243301 گزارش دوم 135,000
75 محمد معروف مصارف دفتر گزارش دوم 135,000
76 سید ناصر عطایی مصارف دفتر 0770717007 گزارش دوم 135,000
77 عبدالصمد مصارف دفتر گزارش دوم 135,000
مجموع کل مصارف 201,160,513

اسناد اسکن شده