کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: پوهاند پروفیسور دوکتور غلام فاروق نجرابی

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 فوتوکاپی کوهستان خرید قرطاسیه و فوتوکاپی اسناد 0789295917 گزارش اول 30,400
2 محمد اکبر هوتلی غذای چاشت برای هشتاد نفر 0775442021 گزارش اول 20,000
3 الحبیب چاپ عکس کاندیدا و معاونین آن 0772378810 گزارش اول 14,000
4 محمد اکبر هوتلی غذای چاشت برای چهل نفر 0775442021 گزارش اول 10,000
5 حبیب الله صبحانه برای چهل نفر 0777007727 گزارش اول 10,000
6 فروغ چاپ لوگو 0785019555 گزارش اول 6,300
7 مطبعه دعوت خرید قرطاسیه 0783841285 گزارش اول 5,800
8 فروغ چاپ لوگو 0785019555 گزارش دوم 23,000
9 الحبیب چاپ عکس 0772378810 گزارش دوم 20,000
10 حبیب الله هوتلی نان چاشت برای 70 نفر 0777007727 گزارش دوم 17,500
11 فوتوکاپی کوهستانی خریداری قرطاسیه و کاپی اسناد 0789295917 گزارش دوم 17,000
12 محمد اکبر هوتلی نان چاشت برای 50 نفر 0775442021 گزارش دوم 12,500
مجموع کل مصارف 186,500

اسناد اسکن شده