کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: محمد شهاب حکیمی

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 د افغانستان بانک کرایه تالار لویه جرگه گزارش اول 340,000
2 عبیدالله مصارف غذا گزارش اول 75,770
3 عکاسی عقیل چاپ کارت و بروشور 0786704100 گزارش اول 65,000
4 عکاسی عقیل چاپ بروشو دو رویه 0786704100 گزارش اول 60,000
5 عکاسی عقیل چاپ بروشور دو رویه 0786704100 گزارش اول 50,000
6 انتشارات سعید چاپ خط مشی 0705814642 گزارش اول 30,000
7 مطبعه انصاری چاپ بروشور 0700244574 گزارش اول 30,000
8 عکاسی عقیل چاپ کارت دو رویه 0786704100 گزارش اول 14,000
9 حاجی زربت مصرف سفر به ولایت خوست 0788880051 گزارش اول 12,815
10 مطبعه انصاری چاپ ویزیت کارت 0700244574 گزارش اول 12,250
11 طلوع بس ترانسپورت کرایه بس تا تالار لویه جرگه 077205176 گزارش اول 11,222
12 مطبعه انصاری چاپ کارت کوچک 0700244574 گزارش اول 8,750
13 عکاسی برادران کاپی کارت دعوت 0705388279 گزارش اول 2,324
مجموع کل مصارف 712,131

اسناد اسکن شده