کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مصارف کاندیدان

اسم کاندید: سید نورالله جلیلی

شماره اسم دریافت کننده مورد مصرف شماره تماس دور گزارش مبلغ مصارف (افغانی)
1 تلویزون شمشاد بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 1,400,000
2 تلویزون یک بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 748,000
3 تلویزون پیشگام بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 370,000
4 شانک منگل بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 300,000
5 تلویزون آینه بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 290,000
6 حسین علی دایکندی وال بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 234,000
7 حسن کاکر بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 230,000
8 سباون بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 230,000
9 حبیب الله خواجه زاده بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 230,000
10 حامد صمیم بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 230,000
11 عبدالبشیر پروانی بخاطری گردهمائی مردم گزارش اول 200,000
12 کاظمی بخاطر گردهمائی مردم گزارش اول 200,000
13 صفت الله همت بخاطر گردهمائی مردم گزارش اول 200,000
14 عبدالبشیر سروری بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
15 سید علی آغا سادات بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
16 شاه محمود امری بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
17 احمد بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
18 عبدالمبین نظری بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
19 نعمت الله بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
20 وکیل عبدالرحیم بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 200,000
21 تلویزون افغانستان بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 150,000
22 تلویزون رسا بخاطر نشرات تلویزون گزارش اول 150,000
23 مولوی مطیع الرحمن بخاطر گرد همائی مردم گزارش اول 100,000
24 علی مدد رضایی پوستر و قرطاسیه گزارش اول 98,000
25 منگل پوستر گزارش اول 24,000
مجموع کل مصارف 6,784,000

اسناد اسکن شده