کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: نورالحق علومی

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 تاج محمد فراه وال غلام حیدر 0791295180 نقدی گزارش اول 100,000
2 امرالله حفیظ الله 0799305427 نقدی گزارش اول 110,000
3 سید نعیم میر حیدر 0791155064 نقدی گزارش اول 100,000
4 نور احمد غفوری عبدالغفور 0797673406 نقدی گزارش اول 120,000
5 شهاب الدین نظامی 0700277944 نقدی گزارش اول 40,000
6 محمد ابراهیم حاجی محمد عارف 0700277944 یک باب تعمیر برای دفتر کم گزارش اول 50,000
7 حاجی محمد حنیف حاجی محمد ظریف 0799376376 یک باب تعمیر برای دفتر کمپاین ننگرهار گزارش اول 50,000
8 احمد فروغ تراب شاه 0700269990 نقدی گزارش اول 120,000
9 حاجی محمد رحیم حاجی محمد کریم 0799351670 یک باب تعمیر برای دفتر کمپاین در ولایت هرات گزارش اول 70,000
10 گزارش دوم 0
مجموع کل مساعدت های دریافتی 760,000

اسناد اسکن شده