کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: محمد حکیم تورسن

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 عبدالله عزیز محمد 0786413580 کمپیوتر گزارش دوم 21,000
2 محمد محسن محمد نعیم 0794022082 پرنتر گزارش دوم 6,500
3 نیاز حاجی عیاض 0786439302 روغن و برنج گزارش دوم 31,000
4 فواد عبدالقدوس 0786975655 فرنیچر و میز گزارش دوم 86,000
5 فرهاد نور الحق 0700081282 قرضه گزارش اول 2,661,250
6 محمد اعلم رحم خدا 078691199 قرضه گزارش اول 187,960
7 محمد حلیم عبدالغیاث 0700481232 قرضه گزارش اول 25,000
8 نصیر ستار 0786286536 قرضه گزارش اول 28,300
9 حاجی حمید برهان الدین 0780601448 قرضه گزارش اول 144,000
مجموع کل مساعدت های دریافتی 3,191,010

اسناد اسکن شده