کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: دکتور عبدالله عبدالله

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 سهیل عبدالقهار 0783111000 شرکت گرین بریج گزارش اول 500,000
2 محمد یاسر عبدالله خان 0787361144 گزارش اول 850,000
3 عبدالحمید محمد حکیم 0700693964 شرکت تولیدی گزارش اول 1,000,000
4 سید مقصود سید محمود 0786000241 شرکت ساختمانی ماه می گزارش اول 1,000,000
5 عبدالواحد عبدالمالک 0700904444 شرکت ساختمانی مکزاده گزارش اول 1,000,000
6 نوریالی حاجی آقا محمد 0777070707 شرکت ساختمانی و تبلیغاتی پویا گرافیک گزارش اول 1,000,000
7 فضل احمد حاجی فیض 0700340201 شرکت ساختمانی حقمل گزارش اول 1,000,000
8 فرهاد شاه نور 0728480562 نقدی گزارش اول 60,000
9 مغاذ الله رحمت الله 0798570575 شرکت سیاحتی نیکمل گزارش اول 800,000
10 حامد قدم شاه 0766892100 نقدی گزارش اول 60,000
11 عبدالطیف عبدالخبیر 0731353000 AKCC گزارش اول 1,000,000
12 معاذ الله رحمت الله 077136558 نقدی گزارش اول 90,000
13 احمد شایق بشیر احمد 076445050 شرکت لوژستیکی درنا بهفر گزارش اول 900,000
14 عبدالمانع محمد شفیق خان 0700302913 دلوی کندهار دعوت او اتفاق شورا گزارش اول 1,000,000
15 محمد لایق عبدالواجد 0777275555 شرکت لوژستیکی الاظهر گزارش اول 800,000
16 فیض الله محمد انور 0777011805 نقدی گزارش دوم 200,000
17 وحید احمد نور عبدالحمید نقدی گزارش دوم 200,000
18 شرکت ابریشم آبی لمیتد 0789292698 نقدی گزارش دوم 1,000,000
19 محمد اکرام محمد اصغر 077964243 نقدی گزارش دوم 200,000
20 محمد همایون حمید عبد الاحمد نقدی گزارش دوم 200,000
21 شرکت صادق نظری لمیتد 0793250000 نقدی گزارش دوم 1,000,000
22 شرکت فقیری لمتد 0792100004 نقدی گزارش دوم 1,000,000
23 شعیب احمد هلال الدین 0780151918 نقدی گزارش دوم 200,000
24 شرکت پسران جهانی لمیتد 0793000099 نقدی گزارش دوم 1,000,000
25 سید معراج الدین سید کمال 0780909393 نقدی گزارش دوم 200,000
26 جلال الدین قطب الدین 0780407075 نقدی گزارش دوم 200,000
27 آصف الله عبدالسلام 0766559291 نقدی گزارش دوم 180,000
28 منیر احمد نورالدین 0789992198 نقدی گزارش دوم 190,000
29 عزیز الله سمندر خان نقدی گزارش دوم 200,000
30 موسسه تحصیلات عالی فانوس 0700262728 نقدی گزارش دوم 1,000,000
31 شرکت خدمات هوتل داری دریا ولیج 0700000830 نقدی گزارش دوم 1,000,000
32 شکیب محمد پردل 0772016216 نقدی گزارش دوم 200,000
33 حمیدالدین قطب الدین 0700220293 نقدی گزارش دوم 200,000
34 حاجی محمد طاهر حاجی محمد عالم 0783777720 نقدی گزارش دوم 200,000
35 عبدالبصیر محمد کاظم 0707006856 نقدی گزارش دوم 200,000
36 محمد صادق پوپل محمد قاسم پوپل نقدی گزارش دوم 200,000
37 شرکت برادران عابد واحد لمیتد 0788777777 نقدی گزارش دوم 1,000,000
38 قرضه گزارش دوم 0
مجموع کل مساعدت های دریافتی 21,030,000

اسناد اسکن شده