کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: عنایت الله حفیظ

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 محمد اطلس خادم حسین 0774444430 نقدی گزارش اول 200,000
2 محمد مجیب علی 0773316670 نقدی گزارش اول 95,000
3 نعمت الله شریفی محمد شریف 0793349389 نقدی گزارش اول 90,000
4 نجیب الله حیات الله 0789133409 نقدی گزارش اول 190,000
5 غلام رضا محمد 07311005223 نقدی گزارش اول 80,000
6 حیات الله اسحق علی 0748605535 نقدی گزارش اول 150,000
7 علی سعادت خدا داد 0794333313 نقدی گزارش اول 70,000
8 علی خدا داد 0767333313 نقدی گزارش اول 200,000
9 عباس دولتپور دولتپور علی 0748885766 نقدی گزارش اول 65,000
10 احمد شریف احمد الله 0793155901 نقدی گزارش اول 200,000
11 محمد هاشم سیاف 0777301313 نقدی گزارش اول 90,000
12 پروانه عبدالمتین 0791579954 نقدی گزارش اول 180,000
13 حاجی امین الله محراب علی 0777265556 نقدی گزارش اول 60,000
14 رحمت الله اسحق علی 0799230088 نقدی گزارش اول 180,000
15 مصطفی خلیل خلیل 0797008003 نقدی گزارش اول 80,000
16 رمضان اخلاقی محمد حسین 0786166084 نقدی گزارش اول 200,000
17 محمد حسین جمعه خان 0778498915 نقدی گزارش اول 200,000
18 رحمت الله اسحق علی 0799230088 نقدی گزارش دوم 160,000
19 پروانه عبدالحسین 0791579954 نقدی گزارش دوم 150,000
20 حیات الله اسحق علی 0791579954 نقدی گزارش دوم 180,000
21 علی خداداد 07673333313 نقدی گزارش دوم 120,000
22 نجیب الله حیات الله 0782133409 نقدی گزارش دوم 180,000
23 فدا محمد شیرزاد میرزا محمد 0777065556 قرضه گزارش اول 900,000
24 محمد ظاهر محمدی قربان 0744029360 قرضه گزارش اول 1,000,000
25 حاجی امین الله محراب علی 0777265556 قرضه گزارش اول 800,000
مجموع کل مساعدت های دریافتی 5,820,000

اسناد اسکن شده