کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: عبداللطیف پدرام

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 محمد آصف آگاه فخرالدین 0700185858 نقدی گزارش اول 200,000
2 عبدالغفور عبدالکریم 0775517227 نقدی گزارش اول 200,000
3 عبدالله عبدالرحیم 0793646379 نقدی گزارش اول 74,880
4 گلاب الدین انعام الدین 0767186570 نقدی گزارش اول 90,000
5 ایرج قیومی گل محمد خان 0730640007 نقدی گزارش اول 200,000
6 شرکت ساختمانی وفا 0700275993 نقدی گزارش دوم 500,000
مجموع کل مساعدت های دریافتی 1,264,880

اسناد اسکن شده