کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: محمد شهاب حکیمی

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 نور الحبیب غلام حبیب 0788880326 نقدی گزارش اول 200,000
2 عنایت الله گلاب شاه 0788880899 نقدی گزارش اول 150,000
3 صدیق الله بسم الله 0788200280 نقدی گزارش اول 100,000
4 داکتر بلال محمد شهاب 0788880065 نقدی گزارش اول 200,000
5 زین الله فضل الرحیم 0744946773 نقدی گزارش اول 100,000
6 عبدالعلی محمد نوروز 0788880326 نقدی گزارش اول 200,000
مجموع کل مساعدت های دریافتی 950,000

اسناد اسکن شده