کمیسیون مستقل انتخابات

د ټاکنو خپلواک کمیسیون

سیستم تنظیم امور مالی و گزارش دهی مبارزات انتخاباتی کاندیدان ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸

د ۱۳۹۸ کال د ولسمشریزو نوماندانو کمپاین مالي مدیریت او راپور ورکولو سیستم

2019 Presidential Candidates Campaign Financial Management and Reporting System

معلومات در رابطه به مساعدت کننده گان

اسم کاندید: نور رحمان لېوال

مشخصات مساعدت کننده نوع مساعدت
شماره اسم مساعدت کننده نام پدر شماره تماس نقدی / جنسی دوره گزارش مبلغ / ارزش (افغانی)
1 معاذ الدین 070003480 پرداخت مواد غذایی کمپاین گزارش اول 2,000
2 همایون استانکزی غلام سرور 0784275294 پرداخت مصارف حمل و نقل کمپاین گزارش اول 3,000
مجموع کل مساعدت های دریافتی 5,000

اسناد اسکن شده