• برای حصول اطمینان اسناد خویش نمبر تذکره خویش را وارید نماید
 • اسناد مورد نیاز
 • * تمام معلومات را به دری خانه پوری نمایید!
 • آپلود عکس اختیاری بوده اما حجم آن از (2MB) بیشتر نباشد.
 • *کاپی تذکر که حجم آن بیشتر از (2MB) نباشد.
 • *کاپی اسناد تحصیلی لیسانس از (2MB) بیشتر نباشد.
 • در صورت داشتن سند تحصیلی ماستری، حجم کاپی سند از (2MB) بیشتر نباشد.
 • در صورت داشتن سند تحصیلی دوکتورا، حجم کاپی سند از (2MB) بیشتر نباشد.
 • کاپی اخیر خلص سوانح از (2MB) بیشتر نباشد.
 • سه قرارداد اخیرآ که همه در یک فایل تنظیم باشد و از (3MB) بیشتر نباشد.
 • سه قرارداد اخیرآ که همه در یک فایل تنظیم باشد و از (3MB) بیشتر نباشد.
 • در صورت داشتن (TIN) حجم کاپی سند بیشتر از 2MB نباشد.
ادامه